หนังสือแจ้งส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน ในการติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ