มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓