มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓